Ubytovací řád

I. Obecná pravidla
Ubytování ubytovaných v objektu (dále jen „Hostů“) se uskutečňuje na základě uzavřené smlouvy o
ubytování podle §§ 2201 a násl. a §§ 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen
„OZ“).
Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně (v případě písemné či e-mailové rezervace hosta)
nebo ústně (v případě telefonické rezervace hosta nebo ubytováním hosta bez předchozí rezervace).
Smlouva nabývá účinnosti zaplacením zálohy ve výši 20 % z celkové ceny pobytu na bankovní účet
ubytovatele č. 115-595840227/0100, tato záloha je nevratná při zrušení rezervace později než 30
kalendářních dní před předpokládaným nástupem.
Doplatek ceny musí být připsán na účet ubytovatele nejpozději 24 hod. před začátkem pobytu.
Nedílnou součástí takto uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím
řádem, kterým se hosté uzavřením výše uvedené smlouvy o ubytovaní zavazují bez výhrad řídit.
Ubytovací řád platný ke dni uzavření ubytovací smlouvy je závazný nejen pro hosta, ale i pro
ubytovatele.
II. Ubytování hosta
1) Host má právo být ubytován na přechodnou dobu, která je dohodnuta nejpozději při ubytování
hosta. Doba ubytování je zaznamenána v Ubytovací knize.
2) Host je oprávněn v den příjezdu ubytovat se mezi 15:00 až 18:00 hod. Při příjezdu je host (a další s
ním ubytovaní) předložit platný doklad totožnosti. Jeden host může být ubytován nejvýše s třinácti
dalšími osobami, které jsou zapsány v Ubytovací knize.
3) Host obdrží 2 ks klíčů od objektu (branka, garáž, vchodové dveře = stejný klíč), 2ks čipů od
příjezdové brány, které je povinen řádně opatrovat. Host není oprávněn pořizovat duplikáty klíče ani
umožnit třetí osobě pořídit duplikáty klíče.
4) Host je povinen klíče odevzdat ubytovateli při odjezdu, kdy je povinen vyklidit objekt do 10:00 hod.
posledního dne. V případě ztráty klíče je host povinen zaplatit při odjezdu ubytovateli smluvní pokutu
(paušální náhradu ceny klíčů) ve výši 5 000,- Kč. Host má právo na parkování nejvýše 2 osobních
vozidel na dvoře, 2 osobních vozidel pod chalupou (přísný zákaz stání na betonové hasičské nádrži) a
zbytek osobních vozidel na návsi (100 m od chalupy). Host je povinen své vozidlo na parkovišti mimo
objekt chalupy řádně uzamykat a neponechávat v něm žádné cenné věci. Za případné ztráty nenese
ubytovatel odpovědnost. V objektu chalupy platí přísný zákaz parkování na trávníku kolem altánu.
III. Práva a povinnosti hostů
1) Host je povinen vždy při odchodu zhasnout světla a zamknout objekt.
2) Host odpovídá za škodu na zařízení a vybavení objektu, ke které došlo v průběhu jeho pobytu. Host
odpovídá za bezpečnost svých nezletilých dětí na chalupě, přilehlém pozemku a bazénu.
3) Hosté nejsou oprávněni vodit do objektu neubytované osoby, ani nechat jakoukoli neubytovanou
osobu v objektu přespat.

4) V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid. Vnitřní prostory objektu
jsou striktně nekuřácké. Ubytovatel nebo jím pověřená osoba má právo provést namátkovou
kontrolu stavu kamen, dodržování zákazu kouření a kontrolu počtu osob v objektu v průběhu pobytu.
Důvodem k okamžitému ukončení pobytu bez jakékoliv náhrady je pobyt nenahlášených osob,
opakované porušení pravidel týkajících se odpadu, jak jsou popsána dále a porušení zákazu kouření v
objektu.
5) Je přísný zákaz vylévání tuků a olejů do odpadu, je nutné slévat použité tuky a oleje do připravené
nádoby v kuchyni. Dále je zákaz vhazování jakéhokoli pevného odpadu (zbytky jídel, ovoce a zeleniny,
problematicky rozložitelný materiál jako jsou: plenky, novinový papír, hygienické vložky, vlhčené
papírové ubrousky, fólie apod.) do WC a odpadů. Je přísný zákaz manipulování s otevřeným ohněm a
zábavné pyrotechniky v celém objektu. Komunální odpad, plast a karton je třeba odnášet do popelnic
pod přístřeškem vedle garáže. Během pobytu je host povinen udržovat pořádek v objektu, čistící
potřeby a vysavač jsou k dispozici.
6) V ceně pobytu je: tekuté mýdlo, toaletní papír, utěrky do kuchyně, odpadkové pytle, úklidové
prostředky. Objekt je třeba v den odjezdu předat ubytovateli ve stavu v jakém byl předán do užívání v
den příjezdu.
IV. Odpovědnost za škody
Odpovědnost hostů za škody způsobené porušením ustanovení tohoto Ubytovacího řádu nebo jiným
protiprávním jednáním, stejně jako odpovědnost ubytovatele se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
V. Užívání bazénu
Během pobytu jsou hosté oprávněni na vlastní nebezpečí a odpovědnost užívat bazén u objektu za
následujících podmínek:
1) Bazén je k dispozici dospělým a dětem, kteří jsou při používáni pod dohledem dospělé osoby
(rodiče, odpovědné osoby). Užívání bazénu všichni hosté činí na vlastní nebezpečí.

2) Je zakázáno:
– Manipulace s filtračním zařízením, skimmerem.
– Skákání ze schůdků.
– Konzumace jídla a nápojů.
– Používání ostrých předmětů (porušení fólie bazénu).
3) Každý uživatel je povinen:
– Respektovat provozní řád a pokyny provozovatele
– PŘED použitím bazénu vytáhnout solární plachtu tak aby nedošlo k jejímu poškození,
vyjmout z bazénu dávkovač chloru
– PO použití bazénu zakrýt bazén solární plachtou, tak aby nedošlo k jejím poškození, vrátit
do bazénu dávkovač chloru
– Nahlásit neprodleně vzniklou škodu na herních zařízeních provozovateli. Za úmyslné
poškození bazénu dítětem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu
nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.

Chalupa Hvožďanka – Bc. Ervín Landauer a Ing. Radka Landauerová