Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.
  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, fakturační
  adresa, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, datum narození, číslo občanského průkazu
  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů , a to pro účely realizace
  práv a povinností ze smluvní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, 
  nebo zpracováním osobních údajů pro zasílání informací a obchodních sdělení klientovi.
  Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou,
  která by sama o sobě znemožňovala uzavření obchodní  smlouvy.
 4. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět
  správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat o
  změně svých osobních údajů.
 5. Zpracováním osobních údajů může jednatel pověřit třetí osobu, jakožto
  zpracovatele.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
  v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
  neautomatizovaným způsobem.
 7. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se
  jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se klient domníval, že jednatel nebo zpracovatel (čl. 1.5) provádí
  zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
  života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s
  ohledem na účel jejich zpracování, může
  1. požádat jednatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby jednatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu jednatel
  povinen tuto informaci předat. Jednatel má právo za poskytnutí informace podle
  předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí
  informace.
 10. Jednatel se zavazuje svojí diskrétností, mlčenlivostí a jedná v souladu s morálními
  zásadami ke klientovi.

Chalupa Hvožďanka
Ing. Radka Landauerová IČ: 04109619
se sídlem Prokopská 8, Příbram, 261 01
kontaktní e-mail: r.bastarova@gmail.com